Ритм роботи шкільного методичного кабінету задається досвідом педагогічної освіти, пропагандою досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, забезпеченням творчої атмосфери, самоменеджментом та індивідуальною траєкторією розвитку кожного вчителя, підвищенням його професійної майстерності, створенням умов для науково-дослідницької роботи та координації експериментальної діяльності.

     Система науково-методичної роботи Слов'янської загагальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №15 будується навколо теми "Від інноваційного змісту уроку й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня й підготовки його до життя в сучасних умовах".

     Методичний кабінет - організуючий центр методичної роботи з педагогічними працівниками  Слов'янської ЗОШ №15. Його діяльність визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи у відповідності з Положенням про методичний кабінет, затвердженим наказом МОН України №385 від 28.10.1997 р. №72 від 18.03.1997 р.
     
Основні завдання кабінету:
 • надання практичної допомоги вчителям-предметникам, класним керівникам у підвищенні їхньої професійної компетентності;
 • координація методичної роботи в школі;
 • пропаганда досягнень психолого-педагогічних матеріалів, які друкуються в періодичній пресі та розробляються в навчальному закладі;
 • розробка матеріалів щодо удосконалення організації навчального процесу, розробка орієнтованих завдань для проведення олімпіад, конкурсів;
 • організація виставок методичних розробок вчителів.
У кабінеті зосереджено матеріали:
1. Державні нормативно-правові документи:
 • Конституція України, закони про освіту, урядові документи з питань освіти, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, відділу освіти Слов'янської міської ради;
 • керівні документи з питань педагогіки та психології;
 • положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи;
 • інформаційні збірники Міністерства освіти і науки.
2. Шкільні нормативно-правові документи:
 • наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році (додаток);
 • робочий навчальний план школи;
 • перспективний, річний плани роботи школи;
 • план роботи методичного кабінету;
 • план роботи методичної ради;
 • контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);
 • графіки проведення контрольних робіт;
 • розклад навчальних занять, індивідуальних занять;
 • документація з питань атестації педагогів;
 • матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:
 • документація методичної ради школи (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);
 • документація методичних об'єднань: учителів-філологів, учителів іноземної мови, суспільно-природничого циклу, фізико-математичного циклу, учителів початкових класів, учителів спортивно-естетичного циклу, класних керівників (окрема папка по кожному методичному об'єднанню - план роботи, протоколи засідань, методичні розробки);
 • матеріали діяльності інших методичних структур (творчої групи, динамічної групи (семінару-практикуму, проблемного семінару, психолого-педагогічного семінару, педагогічного консиліуму), творчих звітів учителів тощо;
 • документація Школи молодого педагога, Школи передового педагогічного досвіду;
 • матеріали вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
 • графіки проведення методичних заходів із педагогічними працівниками;
 • план-розклад індивідуальних та колективних форм методичної роботи;
 • перспективний план курсової підготовки вчителів;
 • перспективний план атестації педагогічних працівників;
 • матеріали діагностування педагогічних кадрів;
 • науково-методична література;
 • матеріали позакласної та позашкільної роботи;
 • матеріали виховної роботи;
 • матеріали підсумкових олімпіад, МАН;
 • банк даних освітніх технологій;
 • матеріали впровадження у практику роботи школи інноваційних педагогічних технологій;
 • матеріали дослідно-експериментальної діяльності;
 • банк даних про вчителів, які працюють в інноваційному режимі;
 • банк даних про якісний склад педкадрів;
 • картотеки: ППД, нормативних документів, психолого-педагогічної літератури;
 • тематичні папки: "Профільне навчання", "Інноваційні педагогічні технології", "Технології проектної діяльності", "Моніторинг навчально-виховної діяльності", "Урок і його можливості", "На допомогу класному керівникові", "Система роботи з обдарованими дітьми", "Школа олімпійського резерву", "Пам'ятки для роботи зі здібними та обдарованими дітьми", "Психолого-педагогічні аспекти обдарованих дітей", "Педагогічні читання", "Вернісаж педагогічних ідей", "Впровадження ідей відомих педагогів у навчально-виховний процес", "Із методичної скриньки", "Школа сприяння здоров'я", "Рекомендації щодо формування здоров'язберігаючих технологій".
4. Основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів:
 • аналітичні матеріали шкільного моніторингу навчальних предметів (результати зрізів, семестрових та річних контрольних робіт, державної підсумкової атестації);
 • матеріали для організації контролю знань;
 • інформація з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;
 • анкети, схеми аналізу уроків (картки для аналізу, карти-схеми для самоаналізу);
 • тексти контрольних робіт, зразки завдань до державної підсумкової атестації;
 • зразки поурочних планів;
 • методичні розробки вчителів;
 • рекомендації для вчителів щодо єдиних вимог до викладання навчальних предметів та основних напрямів діяльності;
 • критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів із різних навчальних предметів;
 • наказ про додержання єдиного орфографічного режиму в школі;
 • методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;
 • зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;
 • матеріали проведення шкільних предметних тижнів, конкурсів;
 • матеріали оформлення шкільних предметних кабінетів.
5. Діагностичні матеріали:
 • результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних якостей тощо);
 • моніторинг педагогічної діяльності вчителів (анкетування, результати самоаналізу уроків та взаємоаналіз);
 • матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціаластами.
6. Папки з матеріалами:
 • Портфоліо вчителів.
 • Індивідуальне навчання.
 • Екстернат.
 • Матеріали ДПА (по предметах).
 • Замовлення на атестати про повну загальну середню освіту, про базову загальну середню освіту.
 • Матеріали ЗНО.
  7. Бібліотека методичного кабінету:
 • Журнали "Управління школою", "Завучу все для роботи", Інформаційні збірники МОН України;
 • Загальнопедагогічна література.